top of page
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

"สอนภาษาอังกฤษให้ลูกด้วยโฟนิคส์" ครั้งที่ 1 ระดับชั้นอนุบาล Phonics for Parents

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว เพื่อให้ท่านผู้ปกครองได้เข้าใจแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แบบโฟนิคส์ ตามแนวทางของโรงเรียน จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันนี้ สำหรับผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ปกครองจะได้รับประโยชน์และความรู้จากกิจกรรมนี้ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ


Recent Posts
Archive
bottom of page