top of page
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

😍😍คณะครู ผู้บริหาร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการประกันคุณภาพโรงเรียนเอกชน

ปีงบประมาณ 2561 🤩🤩โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 


Recent Posts
Archive
bottom of page