top of page
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

นิทานคุณธรรม💋💋

12 มิถุนายน 2561 🙏🙏ขอขอบคุณ คุณแม่พิชญาภัค เสนปาน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1/1 

👉มาเล่านิทานคุณธรรมเรื่อง ช่วยได้ ให้ได้ ให้กับเด็กๆ ระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนเอื้ออำพนฟังนะคะ 


Recent Posts
Archive
bottom of page