top of page
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

นิทานคุณธรรมเรื่อง🍲🍲สวนผักกาดขาวของปุกปุย🍲🍲

10 กรกฎาคม 2561 🙏🙏ขอขอบคุณ คุณแม่อัญชลี ทีปะติ้ว ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 🥗🥗มาเล่านิทานคุณธรรมเรื่อง 🍲🍲สวนผักกาดขาวของปุกปุย🍲🍲 ให้กับเด็กๆ ระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนเอื้ออำพนฟัง 😍😍นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เราต้องรู้จักช่วยเหลือตัวเอง  


Recent Posts
Archive
bottom of page