ES Award เด็กดีประจำเดือนมิถุนายน

👉👉มอบเกียรติบัตร ES Award เด็กดีประจำเดือนมิถุนายน 😍😍กิจกรรมนี้ทางโรงเรียนมุ่งหวังส่งเสริมให้เด็กมีวินัย ความรับผิดชอบ เห็นความสำคัญเห็นคุณค่าในการประพฤติตนตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทย 


ดาวน์โหลดเอกสาร
Recent Posts
Archive