top of page
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

ES Award เด็กดีประจำเดือนมิถุนายน

👉👉มอบเกียรติบัตร ES Award เด็กดีประจำเดือนมิถุนายน 😍😍กิจกรรมนี้ทางโรงเรียนมุ่งหวังส่งเสริมให้เด็กมีวินัย ความรับผิดชอบ เห็นความสำคัญเห็นคุณค่าในการประพฤติตนตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทย 


Recent Posts
Archive
bottom of page