top of page
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

เรียนรู้นอกห้องเรียนกับสถานที่สำคัญในท้องถิ่น 🕌วัดปากน้ำละแม

24 กรกฎาคม 2561 🙏🙏เรียนรู้นอกห้องเรียนกับสถานที่สำคัญในท้องถิ่น 🕌วัดปากน้ำละแม 😇😇ขอขอบคุณพระอาจารย์ใบฎีกา มนูญ จารุวัณโณ ให้ความรู้ ธรรมะสอนใจ กับเด็กๆอนุบาล1/1 


Recent Posts
Archive
bottom of page