top of page
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

🙏เรียนรู้นอกห้องเรียนกับสถานที่สำคัญในท้องถิ่น🌶🌶เครื่องแกงเจ้รุ่ง🌶🌶

25 กรกฎาคม 2561 🙏🙏เรียนรู้นอกห้องเรียนกับสถานที่สำคัญในท้องถิ่น 🌶🌶เครื่องแกงเจ้รุ่ง🌶🌶 ขอขอบคุณ คุณชุติการญจน์ พุ่มขจร ให้ความรู้ การทำเครื่องแกงใต้ 🌶🌶กับเด็กๆอนุบาล1/2 


Recent Posts
Archive
bottom of page