top of page
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

🥦🥦ผักไฮโดรโปนิกส์🥦🥦

2 สิงหาคม 2561 🙏🙏เรียนรู้นอกห้องเรียนกับสถานที่สำคัญในท้องถิ่น 🥦🥦ผักไฮโดรโปนิกส์🥦🥦 หมู่ 4 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 🥗🥗ขอขอบคุณ คุณอนันต์ แป้นเหลือ ให้ความรู้ การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์กับเด็กๆอนุบาล 2/2 


Recent Posts
Archive
bottom of page