🍽🍽โครงงานการงานอาชีพ นักเรียนระดับชั้น ป.5 <<ขนมโค>>

🤩🤩เพื่อให้นักเรียนมีทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้านการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 🤩🤩นักเรียนสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้และพัฒนาปรับปรุงยกระดับคุณภาพทางการศึกษา 


ดาวน์โหลดเอกสาร
Recent Posts
Archive