โครงการพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์🎉🎉ES ซ่าท้าประลอง🎉🎉

🎀🎀เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 🤗🤗เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดกิจกรรมโดยเน้นกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 


ดาวน์โหลดเอกสาร
Recent Posts
Archive