top of page
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

🙏เรียนรู้นอกห้องเรียนกับสถานที่สำคัญในท้องถิ่น💌 ไปรษณีย์ละแม💌

7 สิงหาคม 2561 🙏🙏เรียนรู้นอกห้องเรียนกับสถานที่สำคัญในท้องถิ่น💌 ไปรษณีย์ละแม💌 ขอขอบคุณ คุณมานิตย์ เที่ยงถิ่น ผู้จัดการไปรษณีย์ละแม📮📮📮📮 ให้ความรู้ เกี่ยวกับการส่งจดหมาย กับเด็กๆอนุบาล 3/2 


Recent Posts
Archive
bottom of page