top of page
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

ทัศนศึกษานอกห้องเรียน

😍😍วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม😍😍 🤗🤗นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 เรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไข่เค็ม อสม. วรรม๊ะไหมไทย อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 🤗🤗ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


Recent Posts
Archive
bottom of page