top of page
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

🏅🏅เหรียญทอง🏅🏅ระดับจังหวัด🎉

🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวนักเรียนคนเก่งทุกๆคน การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แข่งขัน. ณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 🤗🤗เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 1.ด.ญ.สวิชญา ม่วงสวย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 🎉(คัดลายมือ) 2.ด.ญ.ภัทรภร แซ่เล้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3🎉(การเขียนสะกดคำ) 3.ด.ญ.กานต์ธิดา อินทรพิทักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3🎉(ท่องอาขยาน ทำนองเสนาะ) 


Recent Posts
Archive
bottom of page