top of page
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

👉👉มอบเกียรติบัตร ES Award เด็กดีประจำเดือน 💋💋พฤศจิกายน💋💋

😍😍กิจกรรมนี้ทางโรงเรียนมุ่งหวังส่งเสริมให้เด็กมีวินัย ความรับผิดชอบ เห็นความสำคัญเห็นคุณค่าในการประพฤติตนตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทย😍😍 


Recent Posts
Archive
bottom of page