top of page
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

🤗🤗กิจกรรมผู้ปกครองอาสา

5​ กุมภาพันธ์​ 2562 ❤️❤️ขอขอบคุณ คุณแม่สุดารัตน์​ วิชญวุฒิกุล 😍😍 ที่สละเวลามาให้ความรู้เด็กๆอนุบาล เกี่ยวกับอาชีพ​ในชุมชน (ค้าขาย) ✅หน่วยการเรียนรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก ✅เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆที่มีความสำคัญต่อชุมชน 


Recent Posts
Archive
bottom of page