top of page
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

💅🏻💅🏻กิจกรรมผู้ปกครองอาสา

7 กุมภาพันธ์​ 2562 ❤️❤️ขอขอบคุณ คุณแม่พิชญาภัค​ เสนปาน 💇‍♀️💇‍♀️ที่สละเวลามาให้ความรู้เด็กๆอนุบาล เกี่ยวกับอาชีพ​ในชุมชน (เสริมสวย) ✅หน่วยการเรียนรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก ✅เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆที่มีความสำคัญต่อชุมชน 


Recent Posts
Archive
bottom of page