top of page
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมวันมาฆบูชา

🤗18 กุมภาพันธ์ 2562🤗 🙏🙏คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเอื้ออำพนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ณ วัดบางมั่น อ.หลังสวน จ.ชุมพร 🤗🤗เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับความสำคัญของวันมาฆบูชา รวมทั้งหลักธรรมต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดความตระหนักต่อความสำคัญของพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะชาวพุทธ และยังเป็นการช่วยธำรงพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไป🤗🤗 


Recent Posts
Archive
bottom of page