top of page
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

🍓🍉กิจกรรมวันที่ 5 ฐานผจญภัยภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน🍓🍉 เดินทางไปซื้อหัวหอมให้คุณแม่กันเถอะ

🌻🌻กิจกรรมปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อนเดือนมีนาคม 😀😀เน้นเสริมทักษะและจินตนาการความรู้คู่ความคิดสร้างสรรค์ ✅ฐานภาษาอังกฤษ ~เรียนรู้คำศัพท์จากนิทาน ✅กิจกรรมรักษ์ไทย ✅กิจกรรมสนุกคิด ✅ฐานวิทยาศาสตร์น่ารู้(แรงโน้มถ่วง) 


Recent Posts
Archive
bottom of page