top of page
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

👏🏻👏🏻โรงเรียนเอื้ออำพน ขอแสดงความยินดีกับ 👏🏻👏🏻🤗🤗ครอบครัวของเด็กชายนันทภพ เสมอหน้า ที่สอบเข้

สอบได้โครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP) 👉โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 


Recent Posts
Archive
bottom of page