top of page
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

🙏🙏อิ่มบุญกันถ้วนหน้ากับกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งเนื่องในวันวิสาขบูชา

🙏อิ่มบุญกันถ้วนหน้ากับกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งเนื่องในวันวิสาขบูชา 😍😍ทางโรงเรียนมุ่งเน้นปลูกฝังให้นักเรียนทุกคน ✅เข้าถึงหลักธรรมคำสั่งสอน ✅เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ได้ร่วมปฎิบัติตนตามหลักศาสนาได้ถูกต้อง ✅รู้จักรักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ✅เข้าร่วมประสานความสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคมซึ่งจะมีเป็นผลดีแก่ผู้เรียนทุกคนในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในสังคมปัจจุบัน ❤️❤️ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 


Recent Posts
Archive
bottom of page