top of page
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

🧴🧴🧻โครงการES 3R (รักษ์โลก) 🔋🧯

👍👍โรงเรียนเอื้ออำพน ร่วมสนองนโยบายรัฐบาล กำหนดให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติในประเด็นการสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน ❤️สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ✅Reduce ใช้น้อย ✅Reuse ใช้ซ้ำ ✅Recycle นำกลับมาใช้ใหม่ 🥰🥰 วันนี้ 11-6-62 ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนคัดแยกขยะ แกะกล่องนมอย่างถูกวิธี และการรู้จักโทษของขยะ 🤩🤩 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดขยะมูลฝอยอย่างครบวงจรจากการมีส่วนร่วมของครูนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 😄😄 เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนรู้จักรัก หวงแหน ดูแล บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและยังยืนโดยการลดการใช้ คัดแยกขยะ และนำมาใช้ประโยชน์ใหม่ 


Recent Posts
Archive
bottom of page