top of page
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

19 สิงหาคม 2562😃😃กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่

✅เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริง ✅เพื่อให้นักเรียนได้มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ ✅เพื่อให้นักเรียนได้มีกิจกรรมร่วมกันรู้จักปรับตัวสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ต่อเพื่อน ครู ผู้อื่น ✅เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาการที่ก้าวหน้าของโลกและช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ⭐️⭐️ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ ฟาร์มกาแฟขี้ชะมด อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร (ชมป่าชายเลน) และพระตำหนักกรมหลวงชุมพร จังหวัดชุมพร 🧠🧠ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 


Recent Posts
Archive
bottom of page