top of page
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

👉👉กิจกรรม ES Award เด็กดีประจำเดือน 💋💋สิงหาคม💋💋

👏👏 รองผู้อำนวยการโรงเรียนเอื้ออำพนได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีมอบประกาศนียบัตร กิจกรรมนี้ทางโรงเรียนมุ่งหวังส่งเสริมให้เด็กมีวินัย ความรับผิดชอบ เห็นความสำคัญเห็นคุณค่าในการประพฤติตนตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทย 


Recent Posts
Archive
bottom of page