🤗🤗วิชาลูกเสือ-เนตรนารี

เป็นกิจกรรมภาคบังคับที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ที่โรงเรียนจัดให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วม 🏕🏕เพื่อมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ตรงต่อเวลา สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และนักเรียนได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติมในหลักสูตรที่ทางโรงเรียนจัดให้ 


ดาวน์โหลดเอกสาร
Recent Posts
Archive