top of page
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

🤗🤗วิชาลูกเสือ-เนตรนารี

🤗🤗วิชาลูกเสือ-เนตรนารี วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ⛺️⛺️กิจกรรมเดินทางไกล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และเข้าฐานกิจกรรมต่างๆ ✌️ฐานสัมผัสพิศวง ✌️ฐานไต่ถังประจันญ์บาน ✌️ฐานถลกหัวเสา ✌️ฐานเสื่ออาลาดิน ✌️ฐานมดแดงขนไข่ ✌️ฐานผจญภัย 

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ✅เพื่อฝึกความอดทนของนักเรียน ✅เพื่อฝึกความสามัคคีและความเป็นระเบียบวินัยของนักเรียน ✅เพื่อฝึกการแก้ปัญหาในการเจอสถานการณ์จริง ✅เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และมีคุณลักษณะตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 


Recent Posts
Archive
bottom of page