top of page

สานส์จากผู้บริหาร

เอื้ออำพนเอื้อต่อการเรียนรู้
เอื้ออำพนให้ครูดูแลศิษย์สนิทสนม
ต้นยางนาที่พักพิงยิ่งชื่นชม  ว่าเหมาะสมร่มเย็นเป็นสิ่งดี
สีชมพู  มีจรรยา  มารยาท   สีนำ้เงินกายองอาจวาดศักดิ์ศรี
ปลอดโรคภัย  กตัญญู  กตเวที
พื้นฐานดี  ความรู้เด่น  เน้นคุณธรรม
ให้ "ไหว้สวย  สะอาดกาย  สะอาดใจ"
สถานศึกษายุคใหม่ก้าวไกลล้ำ
ทันสมัยใฝ่เรียนรู้เป็นผู้นำ  คิดและทำเป็นระบบครบกระบวน
เอื้ออำพน  เอื้อเฟื้อ  รักษ์สิ่งแวดล้อม
ดูนอบน้อม  กรอปการดี  อย่างถี่ถ้วน
พัฒนการสานสร้างสรรค์  หมั่นทบทวน
ไม่เรรวน  มุ่งสู่ฝัน  อันรอคอย   ด้วยรักจากใจ   นางประไพ เอื้ออำพน
​   ผู้อำนวยการโรงเรียนเอื้ออำพน

ประวัติการศึกษา

 ระดับบัณฑิตศึกษา
 

ประกาศนียบัตรใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม

ระดับปริญญาตรี
 

การศึกษาบัณฑิต (กศบ)
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ  สงขลา

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
 

วิทยาลัยครูสวนสุนันทา กรุงเทพฯ
 

มัธยมศึกษา
 

โรงเรียนสตรีนนทบุรี  นนทบุรี

ประถมศึกษา
 

โรงเรียนเจริญวิทย์   นครศรีธรรมราช

 

 

Please reload

ประสบการณ์การทำงาน และ รางวัลเกียรติยศ 

พ.ศ. 2557

ศึกษาดูงานที่ประเทศอังกฤษ

พ.ศ. 2558 

ศึกษาดูงานที่เมืองเซี่ยงไฮ้

สาธารณรัฐประชาธิปไตยจีน

พ.ศ. 2556

หนึ่งแสนครูดี

พ.ศ. 2555

ได้รับการรับรอง

มาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (สมศ รอบ 1 และ 2)

พ.ศ. 2552

ได้รับการรับรอง

มาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (สมศ รอบ 1 และ 2)

พ.ศ. 2548 

ครูดีในดวงใจ - เครือข่ายละแม

สมุดบันทึกความดี รวม 84 วัน

ศึกษาดูงานที่ประเทศไต้หวัน

bottom of page