top of page

ความเป็นมา

โรงเรียนเอื้ออำพน ตั้งอยู่บนที่ดินจำนวน  7 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา จัดซื้อโดยคุณวิเนต - อาจารย์ประไพ เอื้ออำพน  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2530  ต่อมาได้ดำเนินการปรับที่ดิน โค่นต้นมะพร้าวจำนวน 35 ต้น และต้นปาล์มอายุประมาณ 2 ปี จำนวน 30 ต้น โดยนำต้นมะพร้าวไปแปรรูปเป็นไม้กระดานเพื่อใช้งานต่อไป ส่วนต้นปาล์มคุณชูวิทย์ เอื้ออำพน นำไปปลูกสวนปาล์มที่เขาข่า
 
 
ขั้นตอนการดำเนินงานก่อสร้างโรงเรียนเอื้ออำพนมีดังนี้

วันที่ ต.ค. 43     ถมที่ความสูงเฉลี่ย 60 เซนติเมตร โดยคุณ
ดำและคุณเอก
วันที่
11 ต.ค. 43   สถาปนิก(คุณโสภณ) ช่างรับเหมาก่อสร้าง(คุณเทวินทร์) คุณวิเนต อาจารย์ประไพ ด.ช. เตวิชช์ เอื้ออำพน ได้เดินทางมาดูสถานที่เพื่อเขียนแบบก่อสร้างโรงเรียน 
วันที่
12 ต.ค. 43  ได้สรุปแบบโรงเรียนเป็นทรงสไตล์ยุโรป มี     คิ้วและบัว
วันที่
17 ต.ค. 43  คุณโสภณ และคุณเทวินทร์ เอาแบบที่เขียน   ด้วยคอมพิวเตอร์มาให้คุณวิเนตและคุณประไพ  สรุปแบบอีกครั้งเพื่อลงมือก่อสร้าง                            
วันที่
29 ม.ค. 43  ทำพิธีวางเสาเอก โดยศาลเจ้าจีนละแม
วันที่
30 ม.ค. 43  เริ่มก่อสร้าง โดยมีสัญญาก่อสร้างในวงเงิน   10,119,000 บาท

แบ่งโครงการก่อสร้างเป็น 2 ระยะ

ระยะที่ 1 ใช้งบประมาณก่อสร้าง 4,820,573 บาท ประกอบด้วย

อาคารเรียน 1 หลัง พร้อมสระว่ายน้ำ และบริเวณ ร.ร. มีเนื้อที่ 4 ไร่ โครงการได้แล้วเสร็จเมื่อ 15 พ.ค.44 และเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ 17 พ.ค. 44 เป็นต้นมา

ระยะที่ 2 ปี 2547 จะเริ่มโครงการเพื่อเปิดรองรับนักเรียนที่จบชั้นอนุบาล 3 เพื่อศึกษาต่อโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต่อไป

ระยะที่ 3 ปี 2549 สร้างอาคารอเนกประสงค์ สำหรับเป็นห้องประชุม ,โรงอาหาร

ระยะที่ 4 ปี 2553 สร้างตึกอำนวยการ อาคาร 4 ชั้น ประกอบด้วย ส่วนการทำงาน ,ธุรการ , ทะเบียน , ห้องคอมพิวเตอร์ , ห้องศิลปะ , ห้องวิทยาศาสตร์, ทำสะพานเชื่อมตึกอนุบาล - ประถม , ตึกอำนวยการ

15 ปี แห่งความภาคภูมิใจในครอบครัวเดียวกัน
 

จวบจนปัจจุบันทางโรงเรียนเอื้ออำพน เปิดทำการสอนมากว่า 15 ปี ได้จัดสร้างตึกอำนวยการ อาคาร ชั้น ประกอบด้วย ส่วนการทำงาน ,ธุรการ , ทะเบียน , ห้องคอมพิวเตอร์ , ห้องศิลปะ , ห้องวิทยาศาสตร์, ทำสะพานเชื่อมตึกอนุบาล - ประถม , ตึกอำนวยการ เพื่อให้การเรียน การสอนเป็นไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน รวมมากกว่า 5,000 คน  ซึ่งทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือที่ดีเสมอมาจากคณะครู ผู้ปกครอง และบุคลากร ทุกท่าน

 

"ขอกราบขอบพระคุณจากใจ"

 

คณะครูและผู้บริหาร

โรงเรียนเอื้ออำพน

 

 

ผู้รับใบอนุญาต อาจารย์ประไพ เอื้ออำพน การศึกษาปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิตสาขา ชีววิทยาและประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษาการบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ และผู้อำนวยการ โรงเรียนเอื้ออำพน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2544 จนถึงปัจจุบัน โดยมีอุดมการณ์ในการก่อตั้งโรงเรียน คือ เพื่อให้เด็กมีระเบียบวินัย มีความรู้ตามหลักสูตร รู้จักช่วยตนเองส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยของเด็กให้สมบูรณ์แข็งแรง และเตรียมความพร้อมของเด็ก เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และดำเนินการให้สอดคล้องตามเป้าหมายการจัดการศึกษา คือการพัฒนาเด็กให้มีความสมบูรณ์ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

bottom of page