top of page

ขั้นตอนการสมัครเรียน
 

1. กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน
 

2. หลักฐานการสมัคร
         – ใบสมัครโรงเรียนเอื้ออำพน 

         – สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 

         – สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ

         – สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

         – สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 

         – หลักฐานการย้าย ผลการเรียน เอกสาร 

            ส่งตัว (กรณีนักเรียนย้าย)

 

3. ติดต่อยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัครได้ที่
    ห้องธุรการ โรงเรียนเอื้ออำพน

ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความสนใจ
และไว้วางใจในโรงเรียนของเรา

 

กำหนดเปิดเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  สนใจเยี่ยมชม
โรงเรียนติดต่อ 081-565-2421

การสมัครเรียน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการสมัครเพิ่มเติมได้ที่


ฝ่ายธุรการ

จันทร์ - ศุกร์   8.00 - 17.00

เสาร์              8.00 -  15.00 

 

081-565-2421

info.euaumpon@gmail.com

กรุณากรอกข้อมูล หากท่านต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลทางโรงเรียนผ่านทางอีเมล 

Success! Message received.

bottom of page