top of page
IMG_4880
IMG_4765_edited
IMG_4805_edited

หลักสูตรอนุบาล

         "หน้าที่ของโรงเรียนเอื้ออำพน  มุ่งเน้นเสริมสร้างความแข็งแรงทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ สังคม  เตรียมความพร้อมเข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  
เกิดทักษะทั้งทางด้านภาษา และการดำรงชีวิต  สามารถ"คิดเป็น ทำเป็น" ผ่านการปฏิบัติจริง เติบโตอย่างมีคุณภาพ และเต็มศักยภาพในอนาคต"

พัฒนาการสมวัย  กายใจ แข็งแรง

โรงเรียนเอื้ออำพน ได้จัดหลักสูตรของโรงเรียนขึ้นโดยอิง สาระการเรียนรู้จากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการโรงเรียน นอกจากนั้นยังได้จัดให้มีการเรียนการสอนแบบ "Project-Based Learing การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน"  ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของ Child- centered Approach ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้ในหัวข้อที่สนใจ  จึงเกิดความสนุกระหว่างเรียนรู้ ได้รับประสบการณ์ชีวิตขณะที่เรียน มีผลงานเป็นรูปธรรม  เกิดทักษะที่สามารถเชื่อมโยงความรู้ในห้องเรียนกับชีวิตจริง สิ่งแวดล้อมจริงได้  และ"การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(Brain based Learning : BBL)" เข้ามามีส่วนสำคัญในการจัดการเรียนการสอนอีกด้วย

_DSC0079.jpg

สื่อสาร หลากหลายภาษา

นอกจากทักษะในการดำรงชีวิต  โรงเรียนเล็งเห็นถึงความสำคัญของทักษะทางภาษาที่นับวันจะทวีความสำคัญ  และเป็นส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของนักเรียนในอนาคต

 

ทางโรงเรียนจึงจัดหลักสูตรอนุบาล 3 ภาษา ไทย - อังกฤษ - จีน ขึ้น   โดยนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 จะได้มีโอกาสเรียนกับครูต่างชาติ  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาลเกิดความคุ้นชิน และทัศนคติที่ดีในการใช้ภาษา

การสอนแบบโครงการ

Project-Based Learningการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ริเริ่มใช้ในประเทศอเมริกา

 

เป็นรูปแบบวิธีสอนที่จะนำนักเรียนเข้าสู่การแก้ปัญหาที่ท้าทายและ สร้างชิ้นงานได้สำเร็จด้วยตนเอง โครงงานที่จะมาช่วยสร้างสภาวะการเรียนรู้ภายในชั้นเรียน

 

เป็นการร่วมมือร่วมใจระหว่างโรงเรียนและครอบครัวสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน  โดยเชื่อว่าการเรียนรู้เกิดทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำกัดอยู่เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น

 

 

 

_DSC0146.jpg
bottom of page