top of page
IMG_4851
swimming class_edited

ตัวอย่างผลงานของนักเรียน

Project-Based Learningการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ริเริ่มใช้ในประเทศอเมริกา

 

เป็นรูปแบบวิธีสอนที่จะนำนักเรียนเข้าสู่การแก้ปัญหาที่ท้าทายและ สร้างชิ้นงานได้สำเร็จด้วยตนเอง โครงงานที่จะมาช่วยสร้างสภาวะการเรียนรู้ภายในชั้นเรียน

 

เป็นการร่วมมือร่วมใจระหว่างโรงเรียนและครอบครัวสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน  โดยเชื่อว่าการเรียนรู้เกิดทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำกัดอยู่เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น

 

 

 

 

กิจกรรม Project Approach 
 

เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความรู้รอบตัว และเด็กๆ มีความสนุกสนานในการทำกิจกรรม เด็กๆ จะได้รับความรู้โดยมีกิจกรรมหน่วยต่างๆ มีการออกไปเรียนรู้ สำรวจนอกห้องเรียน โดยเด็กได้สนุกกับกิจกรรมและเกิดทักษะที่จะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโดยมีจุดประสงค์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยใช้ประสบการณ์ตรง และเป็นการเตรียมความพร้อมขึ้นชั้นเรียนใหม่

 

 

กีฬา

 

กิจกรรมว่ายน้ำ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายโรงเรียนเเอื้ออำพน ไม่เพียงแต่สนับสนุนให้นักเรียนมีพัฒนาการทางสติปัญญาที่สมบูรณ์   หากแต่ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายที่แข็งแรง สมวัย  การว่ายน้ำเป็นหนึ่งในการเล่นและการออกกำลังกายได้ทุกส่วนของเด็ก ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายได้มีพัฒนาการที่ดี เพิ่มความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้น และมีวินัยพร้อมสู่การเรียนรู้ใหม่ๆ หรือทำกิจกรรมต่างๆ  มีทักษะในการช่วยเหลือตนเองป้องกันการจมนำ้  

 

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมดีๆช่วงปิดเทอม
 
 
กิจกรรมเรียนปรับพื้นฐาน เตรียมความพร้อมสู่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล


โรงเรียนเอื้ออำพน  เปิดสอนพิเศษช่วงปิดเทอม ปรับพื้นฐานให้นักเรียนมีความพร้อมก่อนเข้าเรียน พร้อมสอดแทรกกิจกรรม Project Approach

 

โดยนักเรียนชั้นอนุบาลจะได้ฝึกการอยู่ร่วมกับเพื่อนๆ เรียนรู้ที่จะปรับตัวจากการใช้ชีวิตที่บ้าน มาสู่โรงเรียน  ทั้งนี้การอยู่ร่วมกับเพื่อนๆใหม่ และคุณครุ  จะทำให้นักเรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะทางสังคม  รู้จักแบ่งปัน  รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม

 

นอกจากทักษะทางสังคมแล้ว  ทางโรงเรียนได้พยายามฝึกทักษะการช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นให้กับนักเรียน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการสมวัย  อาทิ การฝึกรับประทานอาหาร และการเข้าห้องนำ้ เป็นต้น

 

ทางด้านการพัฒนาสติปัญญา  ทางโรงเรียนได้ฝึกทักษะให้นักเรียนรู้จักการคิด วิเคราะห์เบื้องต้น

ฝึกให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก ฝึกทักษะการสังเกต และเสริมกิจกรรมนอกชั้นเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ เพื่อกระตุ้นพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียน

 

ด้านอารมณ์ และจิตใจ  คุณครูได้ปลูกฝังนักเรียนให้มีสุนทรียภาพ ผ่านเสียงเพลง พร้อมสอดแทรกเนื้อหา วิชาความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับนักเรียน

_DSC0473.jpg
กิจกรรมเรียนปรับพื้นฐาน เตรียมความพร้อมสู่ระดับชั้นประถม

 

โดยนักเรียนชั้นอนุบาลจะได้เรียนรู้ และปรับตัวสู่การเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษา  เน้นเข้มข้นด้านวิชาการทั้งวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และอังกฤษ  รวมถึงสอดแทรกกิจกรรม Project Approach เพื่อจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับนักเรียนมากที่สุด

 

หลักสูตรช่วงปิดภาคเรียน

bottom of page