top of page
IMG_4851
IMG_4880
IMG_4765_edited
IMG_4805_edited

ตัวอย่างผลงานของนักเรียน

Project-Based Learningการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ริเริ่มใช้ในประเทศอเมริกา

 

เป็นรูปแบบวิธีสอนที่จะนำนักเรียนเข้าสู่การแก้ปัญหาที่ท้าทายและ สร้างชิ้นงานได้สำเร็จด้วยตนเอง โครงงานที่จะมาช่วยสร้างสภาวะการเรียนรู้ภายในชั้นเรียน

 

เป็นการร่วมมือร่วมใจระหว่างโรงเรียนและครอบครัวสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน  โดยเชื่อว่าการเรียนรู้เกิดทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำกัดอยู่เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น

 

 

 

โรงเรียนเอื้ออำพน มีกิจกรรมดีๆช่วงปิดภาคเรียน
 

การสอนปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียน

 

ชั้นเตรียมอนุบาล

กิจกรรมเตรียมความพร้อม การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ เล็ก เน้นให้เกิดทัศนคติที่ดีในการเรียน  เตรียมความพร้อมสู่โรงเรียน

 

ชั้นอนุบาล

กิจกรรม Project Approach  และการปรับพื้นฐานความรู้สำคัญเพื่อพัฒนาทักษะให้เป็นไปตามเกณฑ์ของระดับชั้น

 

ชั้นประถมศึกษา

กิจกรรม Project Approach   และสอนเข้มข้นภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย  

 

กิจกรรม Project Approach 

เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความรู้รอบตัว และเด็กๆ มีความสนุกสนานในการทำกิจกรรม เด็กๆ จะได้รับความรู้โดยมีกิจกรรมหน่วยต่างๆ มีการออกไปเรียนรู้ สำรวจนอกห้องเรียน โดยเด็กได้สนุกกับกิจกรรมและเกิดทักษะที่จะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโดยมีจุดประสงค์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยใช้ประสบการณ์ตรง และเป็นการเตรียมความพร้อมขึ้นชั้นเรียนใหม่

 

 

กีฬา

 

กิจกรรมว่ายน้ำ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย 

 

หลักสูตรช่วงปิดภาคเรียน

bottom of page