top of page

ขั้นตอนการสมัครเรียน
 

1. ผู้ปกครองกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน
 

2. ผู้ปกครองยื่นใบสมัคร พร้อมชำระค่าอุปกรณ์ที่ห้องธุรการ โดยแนบหลักฐานถ่ายสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ ดังนี้
 

         – สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 

         – สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ

         – สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

         – สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 

         – หลักฐานการย้าย ผลการเรียน เอกสารส่งตัว (กรณี  

           นักเรียนย้าย)

 

 

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
 

3,000 บาท สำหรับนักเรียนแรกเข้า (กรณีไม่มีคูปองส่วนลด)

 

*** ทางโรงเรียนเอื้ออำพน จะรับเด็กอนุบาล1 ที่ 3 ปีเต็มนับถึงตั้งแต่ 16 พฤษภาคม ขึ้นไป

 

NEXT OPEN

HOUSE

TUESDAY, OCT 12

CALL US TO RESERVE YOUR SPOT

123-456-7890

การสมัครเรียน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการสมัครเพิ่มเติมได้ที่


ฝ่ายธุรการ

จันทร์ - ศุกร์   8.00 - 17.00

เสาร์              8.00 -  15.00 

 

081-565-2421

info.euaumpon@gmail.com

กรุณากรอกข้อมูล หากท่านต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลทางโรงเรียนผ่านทางอีเมล 

Success! Message received.

bottom of page