top of page
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

💪🏻กิจกรรมรู้ทันโรค💪🏻

😍😍เพราะเราเชื่อว่าห้องเรียนและของเล่นทุกชิ้นคือหัวใจสำคัญของการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆของลูกน้อย เพื่อสุขภาพที่ดีของลูกน้อย 😍😍ทุกวันศุกร์กับกิจกรรมทำความสะอาดห้องเรียนและของเล่นเด็กที่ถูกต้อง เพื่อลดจำนวนเชื้อโรค ลดความเสี่ยงในการติดโรคร้าย😍😍 


Recent Posts
Archive
bottom of page