top of page
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

👉👉กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี2561

🤩🤩มีกิจกรรม การแข่งขันการเขียนคัดลายมือ การเล่านิทานสุนทรภู่ การประกวดทำนองเสนาะ และมีการละครเรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร 🤗🤗 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกและสดุดีครูกวีของโลก คือ พระสุนทรโวหารหรือสุนทรภู่ 


Recent Posts
Archive
bottom of page