top of page
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

✍🏻"กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน"

🙋🏻‍♂️🙋🏻‍♀️เพื่อส่งเสริมให้เกิดประชาธิปไตยในโรงเรียนและมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและส่งเสริมให้นักเรียนเกิดภาวะการเป็นผู้นำที่ดี 


Recent Posts
Archive
bottom of page