✍🏻"กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน"

🙋🏻‍♂️🙋🏻‍♀️เพื่อส่งเสริมให้เกิดประชาธิปไตยในโรงเรียนและมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและส่งเสริมให้นักเรียนเกิดภาวะการเป็นผู้นำที่ดี 


ดาวน์โหลดเอกสาร
Recent Posts
Archive