top of page
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

😍นิทานคุณธรรมถ้วยฟูชอบเล่นกับเพื่อน

9 กรกฎาคม 2561 🙏🙏ขอขอบคุณ คุณแม่พรภิตา เจริญพันธ์ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 👉👉มาเล่านิทานคุณธรรมเรื่อง 🙋🏻‍♂️🙋🏻‍♂️ ถ้วยฟูชอบเล่นกับเพื่อน ให้กับเด็กๆ ระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนเอื้ออำพนฟัง 😍😍นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ต้องรู้จักรักกัน แบ่งปันกัน ไม่ทะเลาะกัน 


Recent Posts
Archive
bottom of page