top of page
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

นิทานคุณธรรมเรื่อง 🏆🏆ยิ่งกว่าชนะเลิศ

12 กรกฎาคม 2561 🙏🙏ขอขอบคุณ คุณแม่พักจิรา เดชนครินทร์ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 3/2 🏆🏆มาเล่านิทานคุณธรรมเรื่อง 🏆🏆 ยิ่งกว่าชนะเลิศ ให้กับเด็กๆ ระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนเอื้ออำพนฟัง 😍😍นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เราต้องรู้จักช่วยเหลือกัน เด็กๆทุกคนต้องมีความพยายาม 


Recent Posts
Archive
bottom of page