top of page
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

นิทานคุณธรรมเรื่อง ตะล็อกก๊อกแก๊ก 🥛🥛

13 กรกฎาคม 2561 🙏🙏ขอขอบคุณ คุณแม่เกตน์สิรี กรีณะรา ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 3/2 🥛🥛มาเล่านิทานคุณธรรมเรื่อง ตะล็อกก๊อกแก๊ก 🥛🥛 ให้กับเด็กๆ ระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนเอื้ออำพนฟัง 😍😍นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเด็กๆต้องทานนมทุกๆวัน เพื่อกระดูกที่แข็งแรง 


Recent Posts
Archive
bottom of page