top of page
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

🙏🙏เรียนรู้นอกห้องเรียนกับสถานที่สำคัญในท้องถิ่น 💧💧ประปาละแม💦

6 สิงหาคม 2561 🙏🙏เรียนรู้นอกห้องเรียนกับสถานที่สำคัญในท้องถิ่น 💧💧ประปาละแม💦 ขอขอบคุณ ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอหลังสวน ให้ความรู้ การผลิตน้ำประปา💦💧 กับเด็กๆอนุบาล 3/1 


Recent Posts
Archive
bottom of page