top of page
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งทุกๆคนและยินดีกับคุณครูผู้ฝึกซ้อม🎉🎉 😍😍ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แข่งขันณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 🤗🤗เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่สละเวลาและให้โอกาส ให้ความไว้วางใจทาง โรงเรียนได้ฝึกซ้อมเด็กๆในครั้งนี้✌️✌️ 


Recent Posts
Archive
bottom of page