top of page
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

👮‍♂️โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก👮‍♂️👮‍♂️นักเรียน D.A.R.E ภาคเรียนที่ 2/2561🎗�

🙏🙏ขอขอบคุณสถานีตำรวจภูธรละแม 🙏🙏 👮‍♂️👮‍♂️ร.ต.ต ชนะ บุญญะ 👮‍♂️👮‍♂️ ให้ความอนุเคราะห์ทำการสอนตามหลักสูตร 👮‍♂️ 


Recent Posts
Archive
bottom of page