top of page
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

🏕🏕กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

19-21 ธันวาคม 2561 🏠🏠ณ ค่ายฝึกลูกเสือชั่วคราวกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 25 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ✅เพื่อฝึกให้เด็กๆมีความอดทนอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น ✌️✌️ 


Recent Posts
Archive
bottom of page