top of page
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

🤗🤗แข่งขันคิดเลขเร็ว Brain Balancing ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 11 ✅ระดับ ครู Basic ประจำปีการศึกษา 25

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูคนเก่ง ครูปิ้ว ครูกวาง และครูฟ้า ที่ทุ่มเททั้ง ร่างกาย ใจในการฝึกซ้อมนักเรียนและพัฒนาตนเองในครั้งนี้ 👉รางวัล 🏆 คือกำลังใจ 


Recent Posts
Archive
bottom of page