top of page
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

👉👉มอบเกียรติบัตร ES Award เด็กดีประจำเดือน 💋💋มกราคม💋💋

กิจกรรมนี้ทางโรงเรียนมุ่งหวังส่งเสริมให้เด็กมีวินัย ความรับผิดชอบ เห็นความสำคัญเห็นคุณค่าในการประพฤติตนตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทย 


Recent Posts
Archive
bottom of page