👉👉มอบเกียรติบัตร ES Award เด็กดีประจำเดือน 💋💋มกราคม💋💋

กิจกรรมนี้ทางโรงเรียนมุ่งหวังส่งเสริมให้เด็กมีวินัย ความรับผิดชอบ เห็นความสำคัญเห็นคุณค่าในการประพฤติตนตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทย 


ดาวน์โหลดเอกสาร
Recent Posts
Archive