top of page
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

⛺️⛺️กิจกรรมเดินทางไกล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

⛳️⛳️13 กุมภาพันธ์ 2562 ⛳️⛳️ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ✅เพื่อฝึกความอดทนของนักเรียน ✅เพื่อฝึกความสามัคคีและความเป็นระเบียบวินัยของนักเรียน ✅เพื่อฝึกการแก้ปัญหาในการเจอสถานการณ์จริง 


Recent Posts
Archive
bottom of page