top of page
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

สัปดาห์ที่ 1 : ตลาดมหัศจรรย์ Magic Market🥦🥦

✅กิจกรรมวันแรกของพี่ๆอนุบาล3 ขึ้นประถมศึกษาปีที่ 1 🍏🍏ตะลุยตลาดมหัศจรรย์ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จีน สัปดาห์ที่ 1 : ตลาดมหัศจรรย์ Magic Market🥦🥦 ❤️❤️เน้นความรู้คู่จินตนาการ เด็กๆสนุกที่จะเรียนรู้ 


Recent Posts
Archive
bottom of page