top of page
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

✌️✌️กิจกรรมวันที่ 2 ของพี่ๆอนุบาล3 ขึ้นประถมศึกษาปีที่ 1

🍓ตะลุยตลาดมหัศจรรย์ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จีน สัปดาห์ที่ 1 : ตลาดมหัศจรรย์ Magic Market🥦🥦 ❤️❤️เน้นความรู้คู่จินตนาการ เด็กๆสนุกที่จะเรียนรู้ 


Recent Posts
Archive
bottom of page