top of page
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

👏🏻👏🏻โรงเรียนเอื้ออำพน ขอแสดงความยินดีกับ 👏🏻👏🏻🤗🤗ครอบครัวของเด็กชายอิทธิ์ เหล่าบัณฑิต ที่สอบ

👉สอบได้โครงการพิเศษ ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 👉โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 


Recent Posts
Archive
bottom of page