top of page
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

สนุกคิด(วิทยาศาสตร์+คณิตศาสตร์)🎢🎢บันไดงู🎢🎢

✌️✌️กิจกรรมสัปดาห์ที่ 2 ของพี่ๆอนุบาล3 ขึ้นประถมศึกษาปีที่ 1 ❤️❤️เน้นความรู้คู่จินตนาการ เด็กๆสนุกที่จะเรียนรู้ 


Recent Posts
Archive
bottom of page