top of page
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

🌽🍖กิจกรรมวันที่7 ฐานอาหาร👉 ปรุงอาหารสุดใจให้คุณพ่อคุณแม่ของหนู🍚🍚

🌻🌻กิจกรรมปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อนเดือนมีนาคม 😀😀เน้นเสริมทักษะและจินตนาการความรู้คู่ความคิดสร้างสรรค์ ✅ฐานภาษาอังกฤษ ~เรียนรู้คำศัพท์จากนิทาน ✅กิจกรรมรักษ์ไทย ✅กิจกรรมสนุกคิด ✅ฐานวิทยาศาสตร์น่ารู้ 


Recent Posts
Archive
bottom of page